• Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn
  • YouTube


Upcoming Programs

Date Time Location Program Program Details
Sun, 16/08/15
3:00 PM
Beriwali Panchayati Dharamshalla
Bazar Sitaram, Delhi-110006
Shree Stayanarayan Vrat
Mahakatha - Anushthan
Shree Goverdhan Mitra Mandal
Bazar Sitaram, Delhi-110006
Sun, 21/06/15
5:00 PM
Vishwakarma Colony, M B Road
Tughlakabad, Delhi-110044
Shree Satyanarayan Vrat
Mahakatha - Anushthan
Brhamman Sabha Pul Prahladpur Evam
Vishwakarma Residencial Welfare Association (Regd.)
Sun, 29/03/15
2:00 PM
Krishana Public School
Sehatpur, Faridabad (HR)
Shree Satyanarayan Vrat
Mahakatha - Anushthan
Garhwal Janjagriti Sanstha (Reg)
Sunderkand Satsang Parishad
Mon, 13/04/15
9:00 AM
Shree Dholagarh Mataji Ground
Kherli Road, Dholagarh, Alwar (RAJ)
Shree Stayanarayan Vrat
Mahakatha - Anushthan
Shree Dholagarh Mataji Seva Sanstha
Mumbai, Maharashtra
Sat, 21/02/15
5:00 PM
Neemach, Madhya Pradesh Shree Satyanarayan Vrat
Mahakatha ‐ Anushthan
Shree Jagdish Maheshwari
(Daddha)